ABOUT US: INSTITUTE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION

Contact Details
No 7, 4th Street, 4th Quarter, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City.

Tel: 028. 37261141 Fax: 028.37261286 Website: www.sat.org.vn

Sứ mệnh:

Viện Khoa học và Đổi mới Công nghệ, một thành viên thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, mong muốn đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ Việt Nam thông qua các chương trình nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên - kỹ thuật và xã hội - nhân văn, góp phần phổ biến tri thức cho cộng đồng,

Viện có sứ mệnh phát triển các chương trình nghiên cứu cơ bản, kết hợp với nghiên cứu ứng dụng cũng như tiếp nhận, chuyển giao các công nghệ mới.

Tầm nhìn:

Viện Khoa học và Đổi mới Công nghệ hướng tới một tổ chức không vì lợi nhuận, có các hoạt động nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Giá trị cốt lõi:

  • Tôn trọng (Respect)
  • Đổi mới (Innovation)
  • Hợp tác (Collaboration)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Viện đã thực hiện các nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực về xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, kỹ thuật biển, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, và giáo dục tại Tp. Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Viện cũng thực hiện các hoạt động khác như: xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ; tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước; xử lý nước thải, rác thải, thủy sản, diêm sinh, thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu cơ lý, chỉ tiêu môi trường, đánh giá tác động môi trường.

Kết quả nghiên cứu của Viện được ứng dụng vào các hoạt động đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học, góp phần tăng cường hiệu quả ứng dụng của hoạt động nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu của Viện cũng như các dự án về tư vấn, thiết kế, thẩm định được các đối tác đánh giá tốt.